YNM Arolwg Adar Gardd

YNM Arolwg Adar Gardd

Robin on the floor © Tom Hibbert

20 + blynyddoedd a arolygwyd
100 rhywogaethau adar wedi'u cofnodi
45 arolygon yn flynyddol; allwch chi helpu?

Ynglŷn â'r arolwg

Mae Arolwg Adar Gardd Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn wedi bod yn rhedeg yn yr un fformat ers dros 20 mlynedd, gan ddarparu mewnwelediad pwysig i bresenoldeb adar gardd ledled y sir, yn ogystal ag amlder cymharol bob rhywogaeth a welir. Nid yw'r arolwg yn astudiaeth wyddonol ddiffiniol, ond mae'n rhoi syniad da inni o gyflwr adar gardd Sir Drefaldwyn.

Mae pob person sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn cofnodi'r rhywogaethau maen nhw'n eu gweld yn wythnosol, o fewn 500m i bwynt penodol (eu gardd fel arfer). Rhennir yr arolwg yn ddwy ran, un ar gyfer yr haf (canol mis Ebrill-diwedd Medi) a'r llall ar gyfer y gaeaf, yn rhychwantu dwy flynedd galendr (h.y. Hydref - canol Ebrill y flwyddyn ganlynol).

NEWYDD AM 2021!

Mae'r ffurflenni wedi'u diweddaru

  • Mae'r system sgorio wedi'i dileu; gwahoddir cyfranogwyr nawr i ysgrifennu'r nifer uchaf o bob rhywogaeth a welsant / a glywsant bob wythnos, ond croesewir tic syml yn erbyn y rhywogaeth hefyd.
  • Bellach nid oes angen adio cyfansymiau ar ddiwedd pob arolwg; llenwch eich ffurflen bob wythnos ac ar ôl ei chwblhau, anfonwch hi yn ôl fel y nodir ar y ffurflen.

  • Mae'r rhywogaethau a restrir ar bob ffurflen wedi'u diweddaru i adlewyrchu'n well yr hyn y mae pobl yn ei gofnodi'n nodweddiadol, wrth gadw lle ar y diwedd i ychwanegu eich un chi.

  • Mae'r arolwg bellach yn croesawu mwy na dim ond gweld adar; mae gennym ddiddordeb mawr yn yr holl fywyd gwyllt a welwch yn eich gardd, felly mae croeso i chi roi gwybod i ni yn y blwch a ddarperir.

Mae Arolwg Adar Gardd YNM yn offeryn defnyddiol iawn wrth helpu i fonitro adar y sir, ond mae nifer y bobl sy'n cymryd rhan yn yr arolwg yn gostwng. Mae croeso arbennig i gofnodion o orllewin y Sir. I gymryd rhan, lawrlwythwch y ffurflen berthnasol isod a dilynwch y cyfarwyddiadau.

Diolch am eich help!

Dadlwythwch eich ffurflen Arolwg Adar Gardd yma

Y pum aderyn gorau a gofnodwyd

Mwy o ffyrdd i helpu adar Sir Drefaldwyn