Cors Dyfi

Cywion Gweilch y Dyfi yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi 2016 © YNM

Cywion Gweilch y Dyfi yng Ngwarchodfa Natur Cors Dyfi © YNM

Gwarchodfa Natur Cors Dyfi yn yr hydref © YNM

Gwarchodfa Natur Cors Dyfi yn yr hydref © YNM

111 o adar, gan gynnwys Gweilch y Pysgod sy’n bridio
503 o wyfynod
18 o weision y neidr a mursennod
24 o famaliaid, gan gynnwys pathewod!
Gwlyptir sy’n noddfa i fywyd gwyllt, ac sy’n gartref i Weilch y Dyfi

Location

Derwenlas
Machynlleth
Powys
SY20 8SR

OS Map Reference

SN703984
A static map of Cors Dyfi

Know before you go

Maint
17 hectares

Pris mynediad

Mae Cors Dyfi ar gau ar hyn o bryd

Manylion parcio

Mae Cors Dyfi ar gau ar hyn o bryd

Anifeiliaid pori

Ychen y Dŵr mewn ardaloedd tu ôl i ffens

Llwybrau cerdded

Profwch y warchodfa ar hyd rhwydwaith o lwybrau pren

Mynediad

Mae’r safle, ac eithrio’r guddfan, yn hollol hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn

Dogs

Cŵn tywys yn unig

Facilities

Canolfan ymwelwyr
Cuddfannau
Toiledau
Shop
Caffi/lluniaeth
Safle picnic
Toiled i'r anabl
Cyfleusterau newid babi

When to visit

Amseroedd agor

Amseroedd agor – Mae Cors Dyfi bellach ar gau wrth inni adeiladu ein Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi newydd. Ni fydd mynediad i’r warchodfa yn ystod y cyfnod adeiladu, ond rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich croesawu i’n canolfan newydd yn 2020.

Amser gorau i ymweld

Mis Ebrill i fis Medi

Am dan y warchodfa

Mae Cors Dyfi bellach ar gau wrth inni adeiladu ein Canolfan Bywyd Gwyllt Dyfi newydd. Ni fydd mynediad i’r warchodfa yn ystod y cyfnod adeiladu, ond rydym yn edrych ymlaen yn arw at eich croesawu i’n canolfan newydd yn 2020. Am ragor o wybodaeth am Ganolfan Bywyd Gwyllt Dyfi, cliciwch yma.

Gwarchodfa natur fendigedig yw Cors Dyfi, ac un sy’n ferw o fywyd gwyllt. Mae’r safle wedi newid yn sylweddol dros y canrifoedd diwethaf: mae wedi bod yn forfa heli morydol, tir pori, planhigfa goniffer ac yna, yn fwyaf diweddar, gwarchodfa o wlyptir sy’n llawn bywyd gwyllt. Mae’r warchodfa’n cynnwys cymysgedd o gors, gwern, coetir gwlyb a phrysg, sy’n cynnal nifer fawr o anifeiliaid a phlanhigion. Mae’n gartref hefyd i’r Gweilch gogoneddus, a ddechreuodd bridio ar y warchodfa am y tro cyntaf yn 2011. Efallai y caiff y rhai lwcus ohonoch gip ar Ddyfrgi neu Bathew yn ogystal.       

Os hoffech ragor o wybodaeth am Weilch y Dyfi a’r warchodfa natur sy’n gartref iddynt, cliciwch yma

 

Fel arfer, bydd y Gweilch ar y warchodfa o fis Ebrill i fis Medi. Y gwanwyn a’r haf hefyd yw’r adeg gorau i weld Madfallod, Troellwyr Mawr, Ceiliogod Rhedyn, Telorion Hesg a Thelorion Cyrs, Gellesg a Phicellwyr Pedwar Nod. Bydd Ychen y Dŵr yr Ymddiriedolaeth yn pori ar y warchodfa yn yr haf. Daw’r gaeaf â heidiau o adar bach i’r porthwyr, yn ogystal â Gwyddau Gwyran a Bodaod Tinwyn i’r warchodfa yn ehangach. Yn ystod y gaeaf hefyd, mae’n bosibl y cewch gip ar Adar y Bwn anodd eu gweld yn y cyrs. Rydym yn gweld Dyfrgwn a Barcudiaid Cochion yn gyson trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r cyfleusterau sydd ar gael yng Nghors Dyfi yn cynnwys Arsyllfa 360 Dyfi, dwy guddfan, Canolfan Ymwelwyr gyda siop fach, lluniaeth ysgafn a thoiledau hygyrch. Mae gennym gyfleusterau addysgiadol ac rydym yn croesawu archebion grŵp. Mae croeso i gŵn yn y maes parcio a’r Canolfan Ymwelwyr ond ni chaniateir cŵn, ac eithrio cŵn cymorth, ar y warchodfa. Darperir powlenni dŵr.

Dilynwch y warchodfa hon ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #CorsDyfi

Contact us