Ymunwch â ni

Ymunwch ag Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Pied flycatcher (Ficedula hypoleuca) adult male in woodland, Wales, UK - Mark Hamblin/2020VISION

2,000 + o aelodau
18 Reserves
digwyddiadau sydd i ddod
300 + o wirfoddolwyr

Caru Sir Drefaldwyn? Wrth eich bodd gyda bywyd gwyllt? Cefnogwch Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn!

Mae angen ein help ni ar fywyd gwyllt Sir Drefaldwyn. Mae aelodau’n hollbwysig i waith yr Ymddiriedolaeth. Wrth ymaelodi â ni, byddwch chi’n cyfrannu’n uniongyrchol at ein gwaith cadwraeth bywyd gwyllt. Nid oes modd inni weithio heb eich cefnogaeth chi.

MWT membership pack

Rhesymau dros ymaelodi â ni:

 

Pecyn croeso sy’n cynnwys cylchgronau ag erthyglau diddorol a chanllawiau lliw llawn i’n gwarchodfeydd natur

Cyfleoedd gwirfoddoli i helpu gwarchod bywyd gwyllt

Mynediad i bob un o’n 18 o warchodfeydd natur

Digwyddiadau, sgyrsiau a theithiau bywyd gwyllt

Helpu sicrhau dyfodol i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt yn eich ardal leol

Costau

Mae aelodaeth yn costio lleiafswm o £2.25 y mis. Cewch warchod bywyd gwyllt am bris paned!

Opsiynau Aelodaeth

Sut gallwch chi ymaelodi

Ymaelodwch ar-lein nawr wrth ddewis yr opsiwn gorau uchod ar eich cyfer chi. Ffoniwch ein swyddfa ar 01938 555654. Os hoffech dalu â siec neu drwy ddebyd uniongyrchol, mae croeso ichi argraffu’r ffurflen aelodaeth isod a’i phostio i:

Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn
42 Stryd Fawr
Y Trallwng
Powys
SY21 7RR

Ffurflen aelodaeth

Sandy Scott MWT

Oes angen rhagor o gymorth arnoch?

Cysylltwch â Sandy Scott, ein Swyddog Aelodaeth, 9am i 5pm Dydd Llun i Ddydd Mercher neu e-bostiwch:  sandy@montwt.co.uk

Beth rydym yn ei wneud

Ni yw prif elusen cadwraeth bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn. Rydym yn gweithio ar y cyd â 45 o Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt ar draws y DU i warchod bywyd gwyllt i bawb.

A wyddoch chi fod yr Ymddiriedolaeth...?

Yn dod â phobl a natur yn agosach at ei gilydd

Ein gweledigaeth yw dod â phobl a natur ynghyd, a sicrhau bod bywyd gwyllt yn ffynnu ar ein tiroedd ac yn ein moroedd. Rydym yn gweithio i sicrhau bod gan bawb gyfle i brofi bywyd gwyllt bob dydd.

Discover upcoming events

Amdanom Ni

Am Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Glaslyn Nature Reserve in August

Yn gweithio dros fywyd gwyllt, safleoedd gwyllt a phobl Sir Drefaldwyn

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn wedi bod yn gwarchod bywyd gwyllt a safleoedd gwyllt, ac yn addysgu, galluogi a dylanwadu ar bobl am dros 30 mlynedd. Rydym yn gofalu am 18 o safleoedd bywyd gwyllt gorau Sir Drefaldwyn, ac yn cydweithio â pherchnogion tir mewn sawl safle arall. Helpu sicrhau dyfodol i gynefinoedd a rhywogaethau pwysig sydd mewn perygl o ddiflannu yw ein gwaith.

Adennill bioamrywiaeth a chysylltu pobl â’i hamgylchedd wrth fod yn eiriolwyr brwd ac effeithiol dros fywyd gwyllt.
Ein Cenhadaeth

Sut rydym yn gweithio

Mae rheolaeth ac arweiniad strategol y mudiad yn cael eu harolygu gan grŵp o ymddiriedolwyr etholedig. Aelodau o’r Ymddiriedolaeth yw’n Hymddiriedolwyr. Maen nhw’n rhoi eu profiad a’u harbenigedd am ddim.

Sut rydym yn cael ein cyllido

Elusen yw Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn, sy’n golygu na allwn ni weithredu i warchod ein bywyd gwyllt heb gefnogaeth. Mae ein cefnogwyr hael yn cynnwys 2, 000 o aelodau, 300 o wirfoddolwyr, ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau, awdurdodau lleol, cwmnïau a chyrff elusennol. 

Beth rydym yn ei wneud

Adolygiad Blynyddol

hafan

Dewch i ddarganfod ardaloedd gwyllt Sir Drefaldwyn

Glaslyn Nature Reserve in the snow

Gwarchod bywyd gwyllt Sir Drefaldwyn i’r dyfodol

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn wedi ymroi i warchod bywyd gwyllt a safleoedd gwyllt ar draws Sir Drefaldwyn er 1982.

Isod, cewch fwrw golwg dros rai o’r prosiectau sydd gennym ar y gweill.

Gweilch y Dyfi

Rydym yn helpu dod â’r Gweilch yn eu holau i Gymru

Darllenwch ragor

Merin the osprey returns to the UK for the first time since fledging, on 17th May 2018 © MWT

Prosiect Pumlumon

Prosiect arloesol a gwyddonol i adfywio ecoleg ac economi ucheldiroedd Cymru

Darllenwch ragor

Peaty pool in bog moorland, Cambrian mountains © Peter Cairns/2020VISION

Perlau Gwerthfawr

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed i warchod y Fritheg Berlog am dros 20 mlynedd.

Darllenwch ragor

Pearl-bordered Fritillary on hand © MWT

...all our lives are better when they're a bit wild.
The Wildlife Trusts

Helpwch warchod eich bywyd gwyllt lleol – ymunwch â ni

Dormouse asleep in hands © MWT/Tammy Stretton

Cadwch mewn cysylltiad

Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Bittern at Llyn Coed y Dinas Nature Reserve in snow & ice © MWT

Children making bug homes © MWT

Amdanom ni

Am YNM

Glaslyn Nature Reserve in August

Trefnwch eich ymweliad nesaf

Llwybr Sain Glaslyn a Bugeilyn

Llwybr Sain Glaslyn a Bugeilyn

Walkers enjoying Pumlumon © MWT

Daith ddifyr ac addysgiadol o dirwedd wych ym mynyddoedd gogleddol Cambria, sy'n cynnwys man gwylio godidog Foel Fadian a dau lyn gwahanol iawn, sef Glaslyn a Bugeilyn.

Yn dilyn mae'r llwybr sain gellir dysgu am hanes naturiol a hanes dynol yr ardal, yn ogystal â hanes Prosiect Pumlumon a'r hyn mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn ei wneud ar hyn o bryd i newid arferion rheoli tir. Bydd y newidiadau hyn yn fuddiol i fywyd gwyllt yr ardal, ac yn cynyddu bioamrywiaeth, a thrwy hynny'n gwneud yr ardal yn fwy deniadol i bawb.

I fanteisio ar y daith cymaint â phosib, dylid lawrlwytho'r mae deg ffeil sain cyn cychwyn ar y daith. Hefyd gellir lawrlwytho map o'r llwybrau a chael cyfarwyddiadau manwl i'w hargraffu. Dylid hefyd darllen a dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch sydd isod cyn cychwyn ar eich taith.

A walker enjoying a day out on Pumlumon copyright Montgomeryshire Wildlife Trust

A walker enjoying a day out on Pumlumon © Montgomeryshire Wildlife Trust

Taith manylion

 

Hyd: 6.5 milltir/10.5 km; dylid caniatáu tair i bedair awr, heb gynnwys amser i orffwys.

Graddfa: Cymedrol: tua 825 troedfedd/275m o ddringo, rhywfaint dros dir mynydd agored heb ei farcio; erbyn hyn mae arwyddbyst (melyn) ar yr adran hon. Mae'r gweddill ar draciau neu lwybrau amlwg, gan gynnwys rhan o Lwybr Glyndŵr.

Flowering heather at Glaslyn Nature Reserve copyright Montgomeryshire Wildlife Trust/Tammy Stretton

Flowering heather at Glaslyn Nature Reserve © MWT/Tammy Stretton

Pryd i fynd

 

Gellir cerdded y llwybr sain ar unrhyw adeg, ond yr amser gorau i'w gerdded yw mewn tywydd braf yn y Gwanwyn, Haf neu'r Hydref. Byddem yn argymell i chi edrych ar ragolygon y tywydd, yn enwedig os ydych yn ystyried mynd yn ystod y gaeaf. Mae Llwyfandir Pumlumon yn uchel, ac yn agored iawn, a gall y tywydd newid yn sydyn iawn. Nid yw'n bosib gweld yn bell iawn os oes cymylau isel neu niwl (felly hefyd y golygfeydd!) a pheth digon hawdd fyddai mynd ar goll oni bai eich bod yn gallu defynddio map a chwmpawd. Bydd angen cofio hefyd am oerfel gwynt a churlaw.

Pumlumon walkers at the Wynford Thomas Memorial copyright Montgomeryshire Wildlife Trust

Pumlumon walkers at the Wynford Thomas Memorial © MWT

Sut i gyrraedd y man cychwyn

 

Mae'r llwybr sain yn ddechrau yn y Cofeb Wynford Vaughan-Thomas am SN836959.

O Fachynlleth: dilynwch y Ffordd Fynydd tua Penfforddlas a Llanidloes. Dilynwch y ffordd yma am ryw 8 milltir, gan ddringo'n serth ar y darn olaf. Fe welwch y gofeb ar y dde, ychydig ar ôl croesi grid gwartheg.

O Lanidloes: dilynwch y B4518 i gyfeiriad Penfforddlas a Llanbrynmair. Rhyw filltir a hanner ar ôl Penfforddlas, mae troad i'r chwith tua Dylife a Machynlleth. Hon yw'r Ffordd Fynydd. Dilynwch y ffordd hon am ryw 5 milltir nes gwelwch y gofeb ar eich chwith ar ôl mynd lawr y rhiw serth cyntaf.

Mae rhai lleoedd parcio ar ymyl y ffordd, felly cymerwch ofal wrth barcio os gwelwch yn dda.

There is limited roadside parking, so please park carefully.

Iechyd a Diogelwch ar y Mynyddoedd

Cofiwch fod crwydro Mynyddoedd y Cambria, ac ardal Pumlumon yn enwedig, yn gallu bod yn  beryglus  os nad ydych wedi paratoi. Mae angen sgiliau a’r offer priodol arnoch chi. Rydym wedi darparu gwybodaeth fanwl ar lwybrau, ac mae rhai llwybrau ag arwyddbyst. Er gwaethaf hyn, hawdd iawn ydy mynd ar goll yn y niwl neu mewn pan fydd y cymylau’n  isel. Mae’r tywydd yn medru newid yn sydyn iawn yn y mynyddoedd. Dylech chi fynd â dillad ac offer addas i dywydd gwlyb a gwisgo esgidiau cerdded. Gall llwybrau fynd dros diroedd corsiog.

Rydym yn darparu cyfarwyddiadau cerdded a mapiau ichi eu defnyddio ar y cyd â mapiau Arolwg Ordnans graddfa fawr. Rydym yn eich cynghori i fynd â chwmpawd gyda chi a gwneud yn siŵr eich bod yn gwybod sut i’w ddefnyddio. Gall System Leoli Fyd-eang (GPS) fod yn ddefnyddiol, ond eto i’w defnyddio ar y cyd â’ch map a’ch cwmpawd. Mae signal ffonau symudol yn annibynadwy iawn dros y rhan helaeth o ardal y llwybrau sain.  

Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd â dŵr a bwyd gyda chi, gan nad oes cyfle i siopa  ar y mynydd! Am ragor o wybodaeth ar offer priodol ar gyfer cerdded yn y mynyddoedd, ewch i wefan Achub Mynydd Cymru a Lloegr.

Gallwch chi ffrydio'r ffeiliau sain isod. I'w lwytho i lawr, cliciwch ar y bar perthnasol a dewiswch 'Save audio as .. "

01 Cofeb Wynford Vaughan Thomas

02 Pwynt Trig Foel Fadian

03 Owain Glyndŵr

04 Gwarchodfa Natur Glaslyn

05 Llyn yn Glaslyn

06 Ffenestr i'r gorffennol

07 Y Ceunant

08 Y bwystfilod sy’n ffurfio'r tirwedd

09 Fferm Bugeilyn

10 Cau Ffosydd

Rural Development Plan funding logo strip

Cafodd y prosiect hwn gyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

Dewch yn ymddiriedolwr

A allwch chi ein helpu i hyrwyddo bywyd gwyllt yn Sir Drefaldwyn?

 

 

Dewch yn ymddiriedolwr gydag Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn

Autumn at Dolforwyn Woods Nature Reserve © MWT/Tammy Stretton

Ein cenhadaeth

 

 

I feithrin bioamrywiaeth ac ymgysylltu pobl â’u hamgylchedd drwy fod yn hyrwyddwr bywyd gwyllt gweithgar a dylanwadol

Yn fwy amdanom ni

'Monty', male Osprey at the Dyfi © MWT

Rydym amgen ymddiriedolwyr a all weithio gyda ni i wella’r gobaith y gall bywyd gwyllt ffynnu yn sir drefaldwyn.

 

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn yn dathlu amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol i’r holl weithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr. Rydym yn croesawu ceisiadau i fod yn ymddiriedolwyr o bob sector o’r gymuned.

Cymwysterau

Yn sicr: mae cyfuniad o amser, ymrwymiad a brwdfrydedd, yn ddelfrydol ond nid yn hanfodol gydag un neu fwy o’r canlynol:

  • Sgiliau cyfrifyddu, marchnata a’r cyfryngau
  • Peth profiad o gynllunio busnes
  • Peth gwybodaeth am gadwraeth bywyd gwyllt neu reoli tir
  • Diddordeb yn yr amgylchedd naturiol
  • Gwybodaeth am yr iaith Gymraeg

A allwch chi ein helpu i wneud mwy?

Am ragor o fanylion neu sgwrs, cysylltwch â:

Bob Williams (Cadeirydd)

Ebost: bob@montwt.co.uk

Ffôn: 01938 555654

Chris Hurrell (Is-gadeirydd)

Perlau Gwerthfawr

Perlau Gwerthfawr

Pearl-bordered Fritillary butterfly in close up © MWT/Tammy Stretton

Mae’r ffilm fer hon, a gynhyrchwyd i Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn gan Greengage Films a llais gan Iolo Williams, yn egluro sut ydym yn helpu i warchod y glöyn byw’r Frith Berlog er mwyn i genedlaethau’r dyfodol gael eu mwynhau.

Mae glöyn byw’r Frith Berlog wedi profi dirywiad dramatig o ran statws ac ystod yng Nghymru yn ystod degawdau diweddar. Bellach maent yn gyfyngedig i lond llaw o safleoedd o fewn Cymru a’r cadarnle olaf sydd ar ôl yw Sir Drefaldwyn, lle y gwyddom fod poblogaethau bellach mewn wyth safle yno, gan gynnwys Gwarchodfa Natur Creigiau Llanymynech.

Beth yw’r PBF a pham ei fod yn brin?

Y Frith Berlog (PBF), Boloria euphrosyne, yw’r cynharaf o’r glöynnod byw bach i ymddangos yn y gwanwyn, gan amlaf yn hedfan yn wythnos gyntaf mis Mai. Gallant ymddangos yng nghanol mis Ebrill mewn tymhorau cynnar iawn, neu gael eu hoedi hyd at ganol fis Mai mewn tymhorau hwyr. Mae’r Frith Berlog yn anodd ei gwahaniaethu rhwng ei pherthynas agos, y Frith Berlog Fach (Boloria selene), sydd go brin yn hedfan cyn y drydedd wythnos ym mis Mai. Mae lindysyn y ddwy rywogaeth yn bwydo ar fioledau, gan amlaf y Fioled Gyffredin.

Yn Lloegr, roedd y PBF yn wreiddiol yn fritheg coetir ac i’w gweld yn eang, a gollwyd yn sydyn gyda diwedd rheolaeth coetir. Bellach, llechweddau tua’r de wedi’u gorchuddio â rhedyn yw’r prif gynefin yng Nghymru, ond mae’r rhain yn fregus yn sgil gorbori gan ddefaid neu ddiffyg pori.

Pâr o löynnod byw’r Frith Berlog © MWT/Tammy Stretton

Pâr o löynnod byw’r Frith Berlog © MWT/Tammy Stretton

Monitro'r PBF

Mae Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn wedi bod yn gweithio i gadw’r Frith Berlog yn y rhan hon o Gymru ers dros 20 mlynedd. Yn 2002, cytunwyd methodoleg sylfaenol gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) a Chadwraeth Glöynnod Byw, i ymgymryd â monitro mewn dull penodol, gan alluogi i’r data gael ei gymharu ar draws y safleoedd a’r blynyddoedd. Cesglir data ar sail y nifer o PBF oedolion, yn ogystal â phresenoldeb neu absenoldeb dangosyddion cynefin penodol. 

Dengys y graff isod gyfanswm y nifer o oedolion PBF ar holl safleoedd Sir Drefaldwyn ers 2002.

Cyfanswm o löynnod byw’r Frith Berlog a gofnodwyd ar safleoedd Sir Drefaldwyn rhwng 2002 a 2018

Cyfanswm o löynnod byw’r Frith Berlog a gofnodwyd ar safleoedd Sir Drefaldwyn rhwng 2002 a 2018

Gweithred PBF

Gwirfoddolwyr yn ymgymryd â rheolaeth gynefin ar gyfer y glöyn byw’r Frith Berlog yng Ngwarchodfa Natur Creigiau Llanymynech © MWT

Gwirfoddolwyr yn ymgymryd â rheolaeth gynefin ar gyfer y glöyn byw’r Frith Berlog yng Ngwarchodfa Natur Creigiau Llanymynech © MWT

Y prif fygythiad i PBF yn y rhan hon o’r byd yw diffyg pori digonol a’r math o bori. Heb hyn, mae’r cynefin yn prysur ddod yn brysg a rhedynen ddwys, gan gysgogi popeth arall. Mae angen ychydig o redynen a phrysg ar y glöynnod byw i gynnal microhinsawdd cynnes, ond mae angen mynediad at blanhigion blodeuol arnynt hefyd ar gyfer neithdar a fioledau i’w lindys.

Gan weithio â thirfeddianwyr a phorwyr, rydym wedi ymgymryd â chliriad o brysg a rhedynen fawr, gyda’r nod o dorri ardaloedd gwahanol mewn blynyddoedd gwahanol, i hyrwyddo’r amodau sydd eu hangen ar y PBF. Y gwaith hwn sydd wedi newid ffawd y glöyn byw prin hwn yn y rhan hon o’r byd a hebddo, byddwn yn colli’r rhywogaeth yn gyfan gwbl cyn pen dim. I wirioneddol ddiogelu’r Frith Berlog, mae’r her ynglŷn â sut i gael y porthi yn gywir yn parhau, a dyma y bu’r Ymddiriedolaeth yn gweithio tuag ato ac yn parhau i wneud hynny.

A yw'n haf o hyd?

Ble ymgymerwyd â rheolaeth gyson, mae’r PBF yn gyffredinol wedi ymateb yn gadarnhaol. Fodd bynnag, dim ond hanner y darlun yw hyn. Gall PBF gael eu heffeithio’n ddifrifol hefyd gan y tywydd. Prin yw’r dyddiau tawel, cynnes, heulog yn y gwanwyn, gan effeithio ar allu’r glöynnod byw i fridio. Gall tywydd oer, gwlyb dros fisoedd yr haf hefyd gael effaith negyddol ar oroesiad y lindysyn, er gall eu dewis hwy o gynefin leddfu hyn i ryw raddau. Yn  y graff, gwelir nad yw’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn garedig a gyda chalon drom y cyhoeddwn golled un o’r trefedigaethau ynysedig; Allt Dolanog, a oedd ar un tro yn gartref i’r Frith Frown a oedd yn brinach fyth, ac sydd bellach wedi colli’r PBF hefyd.

Gyda mympwyon ein hinsawdd newidiol, mae bellach yn bwysicach nag erioed ein bod yn parhau â’r rheolaeth gyson ac yn chwilota am gyfleoedd i ehangu’r boblogaeth. Cyn belled ag y gallwn gael y gefnogaeth sydd ei hangen arnom, byddwn yn parhau i frwydro dros y PBF. Rydym yn wirioneddol obeithio y bydd y 15 mlynedd nesaf yn fwy caredig i’r glöyn byw arbennig hwn.

Cefnogir y prosiect hwn gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a’r apêl lwyddiannus ‘PBF: Gobaith Newydd’

Glöyn byw’r Frith Berlog © Tamasine Stretton

Glöyn byw’r Frith Berlog © Tamasine Stretton

Tammy Stretton MWT

Want to know more?

 

Contact Tammy Stretton, Conservation Officer

email: tammy@montwt.co.uk

Cadewch rodd yn eich ewyllys

Cadewch rodd yn eich ewyllys

Large Red Damselfly © David Chamberlain

Beth yw eich eiliad bywyd gwyllt arbennig chi? Y cyffro o weld llwynog ar y llwybr o'ch blaen nad yw wedi eich gweld chi... harddwch clychau'r gog wedi'u dal yng ngolau'r haul trwy'r coed sy'n crogi drosodd... neu weld eich wyrion yn darganfod fuwch goch gota am y tro cyntaf? Fel prif gorff cadwraeth Maldwyn, mae'r Ymddiriedolaeth yn gweithio i sicrhau bod yr eiliadau bywyd gwyllt arbennig hynny yma i aros, ond mae angen eich help chi i wneud hyn.

 

Cofiwch... gallai pob rhodd, bach neu fawr, wneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Gallai gadael rhodd i'r Ymddiriedolaeth yn eich Ewyllys ein helpu i wneud gwaith hanfodol i ymgysylltu â phobl ifanc er mwyn ysbrydoli eu diddordeb mewn bywyd gwyllt; prynu a rheoli gwarchodfeydd i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig; a lobïo ar ran bywyd gwyllt ar lefel leol a chenedlaethol.

Eich dewis

Gallwch ddewis y math o rodd yr hoffech ei adael yn eich Ewyllys:

  • Swm o arian
  • Rhan o'ch stad
  • Rhodd benodol (e.e. lluniau, tir)
  • Rhodd er cof (e.e. rhodd yn lle blodau)

Os penderfynwch adael rhodd yn eich Ewyllys i Ymddiriedolaeth Natur Maldwyn, rhowch wybod i ni - bydd hyn yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol ac nid yw'n rhwymol mewn unrhyw ffordd.

Beth i'w wneud nesaf?

Os hoffech siarad ag un o'n staff am adael rhodd neu os hoffech fwy o wybodaeth, ffoniwch ar 01938 555654 neu anfon e-bost i info@montwt.co.uk.