Tirlun Byw

Mae Tirluniau Byw yn weledigaeth uchelgeisiol er lles bywyd gwyllt a phobl, ac yn ffordd newydd o feddwl am ein hamgylchedd naturiol. Datblygwyd y syniad gan yr Ymddiriedolaethau Natur a’r nod, drwy feddwl ar raddfa fawr a chydweithredu ar raddfa fwy nag erioed o’r blaen, yw gwella’r tirluniau yn y DU er budd ein bywyd gwyllt a’n pobl, nawr ac yn y dyfodol tymor hir.

Gweledigaeth yr Ymddiriedolaethau Natur yw tirlun y mae bywyd gwyllt a phobl yn ffynnu ynddo ochr yn ochr, mewn amgylcheddau glân, iach a chynaliadwy.

Ers blynyddoedd lawer, rydym wedi ceisio gwarchod byd natur drwy ofalu am warchodfeydd natur bychain, digyswllt. Mae hyn wedi arafu’r dirywiad yn ein bywyd gwyllt, ond heb ei atal. Nawr, yn enwedig yn wyneb newid yn yr hinsawdd, mae’n hanfodol ein bod yn edrych yn ehangach ar yr amgylchedd a sicrhau bod bywyd gwyllt, pobl a byd busnes yn gallu cydweithio’n well er lles pawb a phopeth.

Mae ein Cynlluniau Tirlun Byw yn cynnwys creu rhwydwaith o gynefinoedd bywyd gwyllt ar draws ardaloedd eang, gan arwain at ‘Dirlun Byw’ cadarn y bydd pobl a bywyd gwyllt yn elwa ohono. Rydym yn dymuno ailgysylltu’r cynefinoedd gwasgaredig fel bod bywyd gwyllt yn gallu symud yn fwy rhydd a darparu cyfleoedd i bobl leol wella eu hiechyd a’u lles, a dysgu a datblygu. Mae darparu mynediad hwylus i ofod gwyrdd o ansawdd uchel – gofod gwyrdd ag ynddo fioamrywiaeth - yn elfen bwysig a chreiddiol o gyfiawnder cymdeithasol, ac mae’n fater pwysig iawn i gymunedau difreintiedig, sy’n cael llai o gyfleoedd yn aml i deithio allan o’u hamgylcheddau llawn adeiladau.

Rydym am weld bywyd gwyllt yn ffynnu, yn gwasgaru ac yn ailsefydlu yn ein tirlun fel bod cenedlaethau’r dyfodol yn gallu gweld, profi a mwynhau ein treftadaeth naturiol. Ac fel ein bod ninnau’n gallu gwneud hynny hefyd!

Mae gan yr Ymddiriedolaethau Natur fwy na 100 o gynlluniau Tirlun Byw ledled y DU ble mae gwaith cadwraeth natur yn helpu i roi bywyd gwyllt yn ôl ar y map y tu allan i’n gwarchodfeydd natur dan warchodaeth, a gyda help amrywiaeth eang o bartneriaid a chymunedau.